Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa snažíme aby u nás boli v bezpečí. Všetky vaše osobné údaje ktoré nám poskytnete ako prevádzkovateľovi stránok zazrakzivota.sk spravujeme v súlade s platnou európskou a slovenskou legislatívou. K tomuto účelu využívame vždy najaktuálnejšie technické prostriedky dostupné od našich poskytovateľov technického zabezpečenia. Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu. Spĺňame podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov. Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Čo sú osobné údaje ?

Pod osobnými údajmi rozumieme všetky údaje ktoré nám poskytnete v rámci poskytovania našich služieb, ako aj všetky údaje vďaka ktorým vás je možné identifikovať, či informácie vyplývajúce z vášho správania na našich stránkach, na základe ktorých je možné určiť vašu identitu. Medzi tieto informácie patria vaša IP adresa, pridelená vašim poskytovateľom internetu, a následne pri využívaní našich produktov a služieb to môže byť vaše meno, emailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, poštová adresa, zákaznícke číslo a iné informácie, vami poskytnuté za účelom plnohotnotného poskytnutia našich služieb a produktov.

Aký je účel spracovania osobných údajov ?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytnutia a zlepšovania kvality našich produktov a služieb, personalizovaných obchodných ponúk, zlepšovania kvality našich stránok, v rámci spracovania transakcii a doručenia produktov a služieb, vyhodnocovania ankiet a súťaží do ktorých ste sa zapojili, marketingovej komunikácie a zdieľania noviniek, bežnej komunikácie, spätnej väzby a zákazníckej podpory.  Údaje od vás vyžadujeme iba v rozsahu nutnom pre dodržanie právneho vzťahu, voči vám ako zákazníkovi a voči štátu, a ďalšie spracovanie vami poskytnutných údajov vždy prebieha na základe vášho súhlasu.

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, iba ak je to nutné pre vykonanie obchodných záväzkov (napr. poskytnutie adresy kuriérskej službe pre doručenie fyzických produktov). V takom prípade sú poskytnuté iba v nevyhnutnom rozsahu pre uskutočnenie daného úkonu.

Cookies.

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budúspracovávanélen na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky sadajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Kto všetko má prístup k vašim údajom ?

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci viazaní mlčanlivosťou.

Naša spoločnosť využíva technické riešenia iných spoločností, a preto tieto spoločnosti majú v nutnom rozsahu prístup k vašim údajom. V nasledujúcom zozname uvádzame spoločnosti ktoré sú našimi dodávateľmi a s ktorými máme uzavreté zmluvy na základe ich podmienok, ako aj služby ktoré u nich využívame.

Prevádzka a hosting webu, štatistické údaje o návštevnosti, služba na zasielanie emailov a fakturačný systém
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Štatistické údaje o návštevnosti 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Začněte psát zde...

Aké sú vaše práva ?

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom. Na základe žiadosti vám poskytneme všetky vami poskytnuté a nazhromaždené údaje týkajúce sa vašej osoby a činnosti na našich stránkach.

Máte právo na opravu osobných údajov a ich aktualizáciu, ak boli vami poskytnuté údaje chybné alebo sa zmenili.

Máte právo na vymazanie osobných údajov. Na základe žiadosti vymažeme všetky osobné údaje, okrem tých ktoré sme povinný archivovať z právnych dôvodov vyplývajúcich z obchodného vzťahu, po dobu určenú príslušnou právnou normou.

Máte právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných, a obmedziť tak využívanie týchto údajov z našej strany iba na nevyhnutné účely súvisiace s archiváciou, vyplývajúce z nášho obchodného vzťahu, po dobu určenú príslušnou právnou normou.

Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, v prípade ak napadnete ich správnosť v procese overovania, alebo chcete aby boli využité tieto údaje len na účely preukázania vašich právnych nárokov (reklamácie a pod.). V takom prípade budeme ďalej archovovať vaše údaje bez ich využitia pre naše účely.

Máte právo na úradnú sťažnosť , ak máte podozrenie na zneužitie vašich údajov, alebo ich únik alebo sa domnievate, že boli vaše práva porušené iným spôsobom. Máte právo sa taktiež obrátiť na súd.

Máte právo byť informovaný o zmenách v našich zásadách ochrany osobných údajov a o prípadných únikoch spôsobených útokom hackerov, alebo inou príčinou, a v takom prípade vás budeme emailom informovať do 72 hodín od vzniku situácie.

Máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa, ktorému poskytujete údaje na spracovanie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje,sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobnýchúdajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení vzájomných vzťahov s nami.Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a tieto podmienky akceptujete.

Zaškrtnutím súhlasu v prostredníctvom internetového formulára s týmito podmienkami v plnom rozsahu súhlasíte a potvrdzujete, že ste s nimi oboznámili.

Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky zmeniť, a oboznámiť vás tým prostredníctvom zverejnenia na svojich stránkach a tiež prostredníctvom vami poskytnutej emailovej adresy.

 

Pavol Štiblarik Impro Cooking
Pod Krámovou 9, 066 01 Humenné
IČO: 53109562
Telefón: +421914225422
Mail: info@zazrakzivota.sk
Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri č. 720-25298 na Okresnom úrade v Humennom

Platné od 1.5.2022