1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.zazrakzivota.sk, prípadne produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát (ďalej len „Produkty" v príslušných gramatických tvaroch), alebo produktov na Eshope.

Predávajúci:

Pavol Štiblarik Impro Cooking
Pod Krámovou 9, 066 01 Humenné

IČO: 53109562
DIČ: 1080667412
Podnikateľ je zapísaný v živnostenskom registri č. 720-25298 na Okresnom úrade v Humennom

Bankové spojenie: Fio Banka, č. ú.: SK3283300000002001757768
Telefónne číslo: +421914225422
e-mail: info@zazrakzivota.sk

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

Elektronické produkty a fyzické produkty sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Informácie v týchto produktoch nie sú lekárskym odporúčaním, a neslúžia ako náhrada lekárskej liečby. Autor nie je lekár, a všetky informácie v tomto zmysle je nutné takto chápať. Z toho vyplýva, že autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo ujmy, spôsobené neodborným použitím týchto informácií. Kupujúci je si toho plne vedomý, a ak podstupuje akékoľvek kroky na základe uvedených informácií, robí tak z vlastného rozhodnutia, splným vedomím alebo pod dohľadom svojho lekára. V materiáloch a na stránkach sa môžete stretnúť informáciámi o produktoch a službách tretích strán, v zmysle odporúčania na základe osobného názoru autora alebo prizvaných tretích strán.

2. Objednávka Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním Produktu.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie Produktu vyhlásené predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

3. Cena Produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Produkte v dobe objednania Produktov. Kupujúci dostane Produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou.

Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V prípade produktu Impro Cooking Academy, kupujúci súhlasí s pravidelnými platbami, ktoré budú pri platbe kartou pravidelne automaticky strhávané z karty zadanej pri prvotnom nákupe služby, alebo inej karty ktorú zadá klient, alebo ktoré bude pravidelne uhrádzať bankovým prevodom, podľa splatnosti vystavovaných faktúr.

4. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby Predávajúcim. Zákazník dostane elektronický produkt e-mailom. V prípade produktov nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

6. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe Payments Europe, Ltd., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe Payments Europe, Ltd..

Možnosti platieb:

a) Online platobní kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

7. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je už zarátaná v cene produktu. Fyzické produkty doručujeme iba v rámci Slovenskej Republiky.

8. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.improcooking.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov alebo doba do dátumu spotreby u konzumovateľných výrobkov. Predávajúci navyše poskytuje záruku vrátenia peňazí od 30 dní (konkrétne záručné doby sú uvedené pri jednotlivých produktoch) v prípade, že Kupujúci nebude spokojný so zakúpeným tovarom.

Záručné doby podľa tohto odseku začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle 00 421 914 225 422 alebo na e-mailovej adrese info@zazrakzivota.sk Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 72 hodín od potvrdenia reklamácie. V prípade fyzických produktov bude možné produkt vymeniť za identický produkt bez závady alebo požadovať odstúpenie od zmluvy.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Predávajúci mu však poskytuje záruku vrátenia peňazí vo väčšom rozsahu, preto sa zákonné ustanovenie fakticky neuplatní. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje akýkoľvek prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu, či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

10. Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady na produktoch či tovaroch Predávajúceho:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Viac v sekcii o ochrane osobných údajov.

12. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.5.2022.